De historie van de

Niesten families

in Nederland

This page in english


Op deze page genealogie van de familie Niesten, Nijsten, Niessen, Nijssen.

De oorsprong   ·   Nijsten   ·   Dionysius   ·   naamsvormen   ·

Niesten, Nijsten, Niessen en Nijssen te Limburg voor 1800 ·   Niesten, Nijsten, Niessen en Nijssen in Nederland na 1800 ·  

Beverwijkse familie Niesten  ·   Nieste in Nederland Niesten families in Duitsland en BelgiŽ  ·   Het kasteel Niesten in Duitsland  ·   Dankwoord   ·   Laatst bijgwerkt 8-10-2014

This page in english


* Niesten * Nijsten * Niessen * Nijssen *


LET OP ! ER ZIJN WEER ENKELE FAMILIE BOEKEN NIESTEN BESCHIKBAAR !
NIESTEN FAMILIE UIT KENNEMERLAND. ("Beverwijkse" familie)
Het betreft een uitgave met enkele aanvullingen.
Kosten boek 13,50 euro verzendkosten 3 euro samen 16,50 euro.
De oorsprong


                  


De oorsprong van alle Niesten's en Nijstens ligt in Limburg.
De naam is afkomstig van Dionysius*. (volgens drs. L.J.Niesten) Dit was een jongensnaam die veel voorkwam in het Roomse Zuiden. Niesten is een verbarstering van Niessen doordat de 2e s als een t geschreven werd (dr. L.J.Niesten). Niessen betekende eigelijk de zoon van Nies net zoals Pietersen en Klaassen de zoon van Pieter en Klaas betekend. Nies was een afkorting van de heiligenaam Dionysius. Omdat de naam op verschillende plaatsen ontstaan kan zijn is het nog onduidelijk of alle Niesten's familie van elkaar zijn.
*Volgens de legende was Sint Dionysius, waarschijnlijk in de 3e eeuw de eerste bisschop van Parijs, een cefalofoor ("hoofddager"); een heilige die z'n eigen afgehakte hoofd naar zijn graf droeg. Dat moet zich hebben afgespeeld op de heuvel die tegenwoordig Montmartre heet, de martelarenberg (Mons Martyrum). Maar er zijn meer figuren geweest met de naam Dionysius / Dionysios. Heeft U nog informatie ?

Voor suggesties; Coen Niesten. c.niesten@tiscali.nl
NijstenDoor Marielle Nijsten.

De naam Nijsten (Niesten) komt van Sint Dionysius, die als patroonheilige van de stad Parijs ook bekend is als Saint Denys. Het verhaal gaat dat hij na zijn onthoofding met zijn hoofd onder zijn arm naar zijn graf is gelopen.

Tot iedere heilige kun je bidden voor het verkrijgen van bepaalde gunsten en St Denys wordt aangeroepen voor het verlichten van hoofdpijn.

De letter 'ij' werd vroeger in het Nederlands uitgesproken als 'ii', de lange versie van de 'i' of de 'ie'. (Parijs werd dus uitgesproken als Pariis en Berlijn als Berliin, net als in het Frans, respectievelijk Duits).
In oude gedichten van bijvoorbeeld Vondel zie je ook dat de klank 'ij' nooit rijmt op woorden met de klank 'ei'.
In de Limburgse dialecten is dat nog steeds zo. De familienaam Nijsten wordt geschreven met een 'ij', maar we spreken die in Limburgs dialect uit met een korte 'ie' - eigenlijk zouden we dus ook Niesten moeten schrijven. In de kerkboeken en burgelijke stand zie je beide schrijfwijzen.
(foto; fresco met Dionysius als kind verzorgd door een nimf)

De verbastering van Denys naar Nijsten, Nijssen of Niesten, Niessen is als volgt verlopen: het achtervoegsel -sen of -sten betekent zoon van. Zo ontstaat de naam Denijssen en Denijsten. In het Limburgs wordt soms naar mensen gerefereerd met 'de+achternaam'. Bijvoorbeeld: i.p.v. 'Meneer Cremers heeft een huis gekocht', zegt men 'De Cremer heeft een huis gekocht'. Dit wordt niet met alle achternamen gedaan, maar het is geen ongebruikelijke aanduiding. (In het Duits doet men dit ook). Wanneer men de naam voluit schrijft, wordt 'de' weggelaten en het achtervoegsel (-s, -sen, -sten) weer toegevoegd. Iemand met de naam 'Denijsten' werd 'De Nijs' genoemd (volledigheidshalve had dit dus 'De Denijs' moeten zijn, maar dat was niet zo). Bij de naam Denijsten is daardoor verwarring ontstaan. Het leek of 'de' het lidwoord was i.p.v. een deel van de naam. Derhalve liet men in geschriften 'de' weg, en ontstond de naam 'Nijsten'.Dionysius / st. Dion / st. Denis

Dionysius Bisschop van Parijs en Martelaar

Geboren in ItaliŽ, plaats en tijd onbekend. Z'n feest wordt gehouden op 9 oktober. Hij wordt meestal voorgesteld met z'n hoofd in z'n hand omdat hij volgens de legende na z'n terechtstelling opgestaan is en met z'n hoofd onder z'n armen nog een stuk heeft gelopen. Hij werd door paus Fabian (236-250) uitgestuurd naar GalliŽ met enige andere missie-bisschoppen voor een zware missie. De kerk van GalliŽ had zwaar geleden onder het bewind van keizer Decius en de nieuwe boodschappers van trouw moesten het geloof weer op het oude florisante peil brengen. Denis arriveerde met z'n onafscheidbare compagnons, de priester Rusticus en de deken Eleutherius, en vestigden zich op een eiland in de Seine. Het eerste document wat verteld over z'n verrichtingen en martelaarschap,"Passio SS. Dionsyii, Rustici et Eleutheriie", dateerd van het einde van de zesde eeuw of het begin van de zevende eeuw en is met veel legendes omwoven. Echter de volgende feiten kunnen hieruit gedistilleerd worden;
predeking Denis bouwde op een eiland in de Seine een   kerk en zorgde voor een regelmatige viering van kerkdiensten. Zijn onbevreesde en onvermoeide predeking over het evangelie leidde   tot ontelbare bekeringen. Dit wekte de afgunst, toorn en de haat op van de heidense priesters.
  Zij ruidden het gepeupel op tegen de vreemdelingen en drongen er bij de gouverneur Fescenninus Sisinnius op aan de nieuwe predeking te stoppen. Denis werd samen met zijn twee compagnons opgepakt en toen zij   volhardden in hun geloof werden zij onthoofd na veel martelingen. Latere verslagen gaven een gedetailleerde beschrijving van de marteldood van de belijders. Ze werden gegeseld, gevangen gezet, op de pijnbank gelegd, bij wilde beesten gegooid, op de brandstapel gezet en uiteindelijk onthoofd. Gregorius van Tours verklaarde simpelweg; "Beatus Dionysius Parisiorum episcopus diversis pro Christi nomine adfectus poenis praesentem vitam gladio immente finivit" (Hist.Franc.I, 30). De lichamen van de drie heilige martelaren kregen een eervolle begrafenis door de inspanningen van een vrome dame genaamd Catulla en een klein (reliek)schrijn werd op hun graven geplaatst. Dit werd later vervangen door een prachtige basiliek (egregium templum) welke Venantius in een vers verheerlijkte.
Bron; Catholic Encyclopedia/New Advent/St.Denis/by Jos.Stiglmayr/transcriptie; Christine J. Murray/vertaling; Coen Niesten.


ENKELE FIGUREN UIT DE GEESTELIJKE WERELD.
3e eeuw       Dionysius van Alexandrie, theoloog.
259 - 268     Dionysius, paus.
+ 500            Dionysius de kleine Exiguus, monnik. Hij schreef Versiones Dionysianae en Collectio Decretalium Dionysiana,
                     waarin opgenomen een veertigtal pauselijke documenten om het primaatschap van Rome te verdedigen.
1402 - 1471   Dionysius de Kartuizer, filosoof, theoloog, Exigeet en monnik te Roermond.
                     Wegens mystieke gaven bijgenaamd de "Extalische Doctor". Deze belangrijke ascetische schrijver bracht
                     het beste materiaal van oude schrijvers bijeen.
1792 - ?        Mar Dionysios; naam van enkele Syromalankareze prelaten, bv. Mar Dionysios I
                     ( + 1808 ) bisschop in de oude kerk te Niranam.
                     Hij bereikte het compromis met Mar Gregorios.


DIONYSIUS EXIGUUS

Tegenwoordig volgt de Gregoriaanse kalender (genoemd naar kalenderhervormer Paus Gregorius XIII, die o.m. enkele regels invoerde omtrent de schrikkeljaren) het zonnejaar, zij het met een afwijking van 26 seconden per jaar. Maar is deze christelijke jaartelling wel correct? Ze werd pas in de 6de eeuw na Christus ontworpen door Dionysius Exiguus, die in opdracht van Paus Johannes I de paastabellen diende te berekenen voor de komende 95 jaar. Daarvoor baseerde hij zich op gegevens uit AlexandriŽ. Het stootte hem echter tegen de borst dat hij zijn berekeningen moest verbinden met het tijdperk van een keizer die beducht was voor zijn kerkvervolgingen.
Daarom ontwierp hij een nieuwe jaartelling beginnende vanaf de geboorte van Jezus Christus. Uit het evangelie leidde hij af dat Jezus verrezen was op zondag 25 maart, 532 jaar geleden. Daarbij telde hij 31 jaar voor de leeftijd van Christus. Zo kwam hij uit op 563 jaar. Het begin van het jaar 1 legde hij vast op 1 januari na Jezus' geboorte, die op 25 december werd gesitueerd. Maar waarom begon men niet van nul te tellen? De reden is simpel: de Romeinen hadden geen cijfer om "nul" aan te duiden. Dit betekende dan ook dat iemand die in het jaar 10 voor Christus geboren werd en stierf in 10 na Christus, geen 20 maar 19 jaar oud werd!


DIONYSIUS DE KARTUIZER

De persoon Dionysius de Kartuizer werd als D. van Leeuwen in 1402 geboren in het Belgische Rijckel. Na zijn studie aan de universiteit van Keulen trad hij in als monnik in het Kartuizerklooster Bethlehem te Roermond in 1422.

Hij was een van de grootste scholastieken van de latere Middeleeuwen en raadsman van voorname kerkelijke personen en vorsten. Zo vergezelde hij kardinaal Nicolaas van Cusa op diens visitatiereis door Noord- en West-Duitsland in 1451 en 1452. Hij publiceerde tal van geschriften, zowel in handschrift als in druk, voornamelijk op het gebied van wijsbegeerte, godgeleerdheid, canoniek recht, mystiek, ascese en sociologie. Men gaf hem de eretitel doctor exstaticus. In 1469 keerde hij terug naar Roermond, waar hij 12 maart 1472 stierf. Zijn schedel wordt nog bewaard in de Caroluskapel, de kapel van het voormalige Kartuizerklooster, in Roermond. [gecorrigeerd 26 juni 2005 /dank a an Willem Cartigny]
Bron; Herman van der Pool/Dionysius de Kartuizer.

aardbeien . voor het huis Vele werken van Dionysius zijn reeds verschenen in de eerste decennia van de boekdrukkunst (de zogenaamde Incunabelen of wiegendrukken tot 1500) en in de na-periode (de zogenaamde Postincunabelen, 1500-1540).

Uit de tijd van de postincunabelen zijn in de JezuÔetencollectie inmiddels 5 werken ontdekt.

De laatste recente ontdekking betreft het werk 'Summa fidei orthodoxae libri duo Ö'. Het werk is gedrukt in Keulen door Melchior Novesianus in 1535 en 1536 en bevat twee delen. Dionysius behandelt hierin de hoofdpunten van het geloof.
De titelpagina van het eerste deel (zie linker plaatje) is verluchtigd met houtsnedes. De monnik, die links naast de titel staat afgebeeld, is waarschijnlijk Dionysius zelf. Dit was namelijk niet ongebruikelijk in die tijd.
De titelpagina van het tweede deel DIONYSII (zie rechter plaatje) is soberder, maar toont toch een fraai drukkersmerk.Niesten,Nijsten,Niessen,Nijssen te Limburg vůůr 1800Deze lijsten zijn samengesteld om te onderzoeken in hoeverre families met de achternaam Niesten, Nijsten, Nijssen en Niessen verwant zijn aan elkaar. Door deze gegevens aan te bieden op het internet kunnen ze van dienst zijn voor mede genealogen en door aanvullende gegevens uitgroeien tot een groter geheel.
Andere plaatsen zijn in voorbereiding.

Heeft U nog gegevens die deze lijsten kunnen aanvullen of heeft U gegevens over andere plaatsen, gaarne een berichtje naar de samensteller.
Voor suggesties of vragen; Coen Niesten. c.niesten@tiscali.nl


Ga naar Niesten,Nijsten,Niessen,Nijssen te Limburg vůůr 1800

Voor BelgiŽ ga naar Niesten,Nijsten,Niessen,Nijssen te Belgisch Limburg vůůr 1800Niesten, Niessen en Nijsten in Nederland (na 1800)Deze lijsten zijn samengesteld om te onderzoeken in hoeverre families met de achternaam Niesten, Nijsten, Nijssen en Niessen verwant zijn aan elkaar. Door deze gegevens aan te bieden op het internet kunnen ze van dienst zijn voor mede genealogen en door aanvullende gegevens uitgroeien tot een groter geheel.


Nieste in Nederland en BelgiŽ

Niesten in Nederland na 1800.     Niesten in limburg na 1800.     Niesten in BelgiŽ na 1800.

Niessen in Nederland na 1800.     Niessen in limburg na 1800.

Niessen in Nederland na 1800.     Nissen in limburg na 1800.

Nijsten in Nederland na 1800.     Nijsten, Nysten in limburg na 1800.

Nijssen in Nederland na 1800.     Nijssen in limburg na 1800.

Nyst en Nijst in Nederland (ook limburg) na 1800.

Nijskens en Nieskens in Limburg na 1800.

Niestern in Nederland na 1800.

Nijsters in Limburg na 1800.

Niezink in Nederland na 1800.

Nyssen in en Nederland na 1800.
 


verschillende naamsvormenNijs, Neijs, Neijss
Nijssen, Nijsen, Neijssen, Neijsen, Neysen, Nyssen
Nijst, Neijst
Nijsten, Neijsten
Niessen, Niesen
Niesten
Neijsters
Lijst is nog niet compleet

Volgens het Meertens Instituut;
Patroniem afgeleid van de voornaam Denijs (Dionysius) met -sen < sone = 'zoon'.

specifieke componenten: sen

vergelijk: Niessen Denissen Nijs, de

varianten en/of samenstellingen: Anijs, Breton de Nijs, Denes, Denessen, Denie, Denies, Denis, Denisse, Denissen, Denijs, Dennesen, Dennessen, Dennissen, Nees, Neesen, Neeskens, Neesman, Neessen, Neest, Nes (vgl. echter Van Nes), De Nes, Nesse, Nessen, De Nie, Nies, De Nies, Niese, Niesen, Niesjen, Nieskens, Niesman, Niesse, Niessen, Nieste, Niesten, Niesz, Nieszen, Nijs, De Nijs, Den Nijs, Nijsen, Nijsken, Nijskens, Nijsse, Nijst, Nijsten, Nissen, Wisse Nijsen.


De historie van de beverwijkse familie Niesten.De verre oorsprong van de Beverwijkse familie Niesten ligt in Limburg. Op 27 april 1688 trouwde Govert Nijsten (Nijssen) met Cornelia Lenssen te Leut. Zijn kleinzoon Joannes Niesten trok naar Heemstede. Hij kocht de blekerij van zijn zwager Jan Pennings en trouwde op 5 mei 1776 met Maria Daris.

Hendrik Niesten, de kleinzoon van Joannes, trok met vrouw (Petronella Huijg) en kinderen naar Beverwijk. Hun jongste zonen Coen en Janpiet kunnen gezien worden als de stamvaders van de Beverwijkse familie Niesten.


ER ZIJN WEER ENKELE FAMILIE BOEKEN NIESTEN BESCHIKBAAR !
Het betreft een uitgave met enkele aanvullingen.
Kosten boek 13,50 euro verzendkosten 3 euro samen 16,50 euro.
Govert(Godefridus) Nijsten x Cornelia Lenssen (27 - 4 - 1688)
30 - 03 - 1688 Wolterus
15 - 01 - 1690 Catherina
19 - 09 - 1692 Bartholomeus
02 - 04 - 1694 Bartholomeus
05 - 11 - 1697 Joannes
14 - 01 - 1701 Petrus
08 - 05 - 1704 Maria
Govert Nijsten overleden 11 - 1 - 1741
Cornelia Lenssen(Linssen?) overleden 11 - 10 - 1731?

Joannes Nissen x Catharina Stevens
19-05-1698 onbekend

Petrus Nijsten x Maria Windelen
21 - 08 - 1726 Conrardus
10 - 05 - 1728 Conrardus (9-5-1754 x Marijke Joasten Evert te Haarlem, NL)
14 - 01 - 1732 Cornelia (26-5-1754 x Jan Penning te Heemstede, NL)
04 - 12 - 1734 Godefridus
12 - 06 - 1737 Anthonius (x1 Gesina Janse, x2 Josina Leuvering te Haarlem, NL)
31 - 07 - 1740 Joannes
16 - 04 - 1744 Joannes (5-5-1776 x Maria Daris te Heemstede, NL)
De meeste kinderen van Petrus en Maria zijn naar Haarlem, Heemstede NL getrokken en aldaar getrouwd.
Godefridus/Govert is onduidelijk hoe het daar verder mee gegaan is.
Anthonius liet zicht inschrijven als zeepziederskecht. (poorterboeken Haarlem)

                 Govert
                 Nijssen
                  x
                 Cornelia 
                 Lenssen
          _________________|______________________________________
         |                            |
       Bartholomeus                        Petrus
        Nijsten                         Nijsten
         x                            x
       Catharina                         Maria
        Rutten                         Windelen
   ____________|______________          ______________________|_________________________
   |      |       |         |      |     |      |      |
 Leonardus   Joannes    Catharina     Conrardus  Cornelia  Godefridus  Anthonius   Joannes
 Nijsten   Nijsten    Nijsten                  Niesten          Niesten 
                          x      x     x      x      x
                        Marijke J.   Jan   Gertrudis   G.Janse    Maria
                         Evert   Penning   Paumen  J.Leuvering   Daris
                                      |             | 
                                      |             | 
                                     Maria          Pieter 
                                    Nijsten          Niesten 
                                      x             x 
                                    Gerardus        1. C.Brinker  
                                    Pannemans        2. F.v/d Horst 
                                                   | 
                                                   | 
                                                 Hendrik  
                                                 Niesten
                                                   x       
                                                Pieternella 
                                                  Huyg 
                                                   | 
                                                   | 
                                                  Coen
                                                 Niesten 
                                                   x
                                                  Netty
                                                 Janssen 
                                                   | 
                                                   | 
                                                  Hein 
                                                 Niesten 
                                                   x
                                                 Neeltje 
                                                 Beentjes 
                                                   |
                                                   |
                                                  Coen 
                                                 Niesten
                                                   x
                                                  Marie 
                                                 Hollebrand 
                                                   | 
                                                   |
                                                  Coen
                                                 Niesten

											 	 


aardbeien foto in de in de tuin van Coen. Vlnr; Anna, Coen jr, Ber, Antoinette (Netty) Janssen, Jan, Coen sr, Thijs en Merie (+/- 1911?).
voor het huis voor het huis in de Boeweg van Janpiet
vlnr; ?, Annie?, Coen, ?met uniform, ?, Cornelia van Noort, Janpiet sr, ?, Marie.bruiloft bruiloft 1932 Coen-tak
Bruiloft Coen Niesten met Cornelia Langendijk (1932).
v.l.n.r; achterste rij Bets Tromp, Jan, Ber, Jaap Slotemaker, Fie Koopman, Anna, Marie, Neel Beentjes, Jan van der Kaay, Hein. Middelste rij: Pietje, mevr. Langedijk, Anna van der Kaay, Cornelia Langendijk, Coen jr, Coen sr. Vooraan: Gerrit Dekker, Thijs.
uitje Dagje uit fam Niesten (Jan Piet-tak) naar Schiphol
Helemaal rechts Marie van Someren-Niesten. Wie helpt me met de rest!?

Tuin Hein Niesten Tuin Hein Niesten +/- 1922
v.l.n.r.; Tetteroo, zn (zwarte) Ben,
Neel Beentjes, Neel Boon getrouwd met
Kees Beentjes, zn Coen, Hein.
Pancratius Beentjes (van de Doorrij)Film over de Tuinderij van Jan Niesten zoon van Hein Niesten en Neel Beentjes.Heeft U vragen of informatie ? Voor suggesties; Coen Niesten. c.niesten@tiscali.nl
In 1989 is een boekwerkje over deze familie uitgegeven.


Niesten in Duitsland en BelgiŽ.
In Duitsland wonen families met de naam Niesten. Ook is er ook een plaatsje met de naam Nieste. Er is nog steeds geen link gelegd tussen deze Niesten familie in Duitsland en BelgiŽ en de families Niesten in Nederland.

Niesten in Nederland
Niesten in Duitsland
Niesten in BelgieKasteel Niesten

Dankwoord
Het is onmogelijk om en familieonderzoek te doen zonder de steun van anderen. Van de volgende personen heb ik informatie gekregen.
Mareille Nijsten, drs. L.J. Niesten, P.J.W.Nijssen, W.H.M.Lensen, Dorus Vissers.
Al deze mensen en ook degene die ik niet genoemd heb wil ik hartelijk danken.

Terug naar de homepage                 Terug naar boven.